Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonuIndir 0.93 Mb.
Sayfa296/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   292   293   294   295   296   297   298   299   ...   503
Risk yönetimini geliştirmek için çabaların sürdürülmesi.
 1. Acil engelleme emirleri (Madde 52); Koruma emirleri (Madde 53)

293. GREVIO, 6284 sayılı yasada, kadın mağdurları ve çocuklarını, diğer yasal işlemlerden bağımsız olarak, ihtiyati tedbir kararlarının çıkarılmasına263 dayanan, tekrarlanan şiddet tehdidinden korumak için bir koruma mekanizmasının getirilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. GREVIO, aynı zamanda, aile içi şiddet ile sınırlı olmayan ve hem kamusal hem de özel alanlarda meydana gelen şiddet ve tek taraflı ısrarlı takip gibi diğer şiddet biçimlerine de uzanan kanunun geniş kapsamını da memnuniyetle karşılamaktadır264. Bu kararların genellikle idare amirleri tarafından veya aile mahkemelerinin hakimleri tarafından düzenlenmesi öngörülmekle birlikte, bu önlemlerin bir kısmı, yakın tehlike durumunda, önümüzdeki 24 saat içinde


261 6284 sayılı Kanun’un 8’inci Madde’sinin 6. paragrafına bakınız.
262 Bianet'den alınan gölge raporunun 49. paragrafına bakınız.
263 Bkz. 3, 4 ve 5. Maddelere (“İdare tarafından verilecek koruma emirleri”, “Yargıç tarafından verilecek koruma emirleri”, “Yargıç tarafından çıkarılan önleyici emirler” başlıklı) Madde No. 6284. Bu raporda, bu tedbirlerin “koruyucu” veya
“ihtiyati tedbir”, “emir” veya “önlem” terimleriyle belirgin bir şekilde değinildiği belirtilmiştir.
264 6284 sayılı Kanun'un 2. maddesi, İstanbul Sözleşmesi'nin ifadelerini takip eden “aile içi şiddet” (1b paragrafı), “kadına yönelik şiddet” (1. paragraf) ve “şiddet” (paragraf 1d) tanımlarını içermektedir.
onaylamalarına tabi olarak kolluk kuvvetleri tarafından verilebilir265.

294. Faile ilişkin emirler, mağdurlara yönelik daha fazla hakaret ve tehdidin yasaklanmasını, acil durum kısıtlama emirlerini, bir dizi genel kısıtlama emrini ve temas yasaklarını (bir kısmı mağdura yakın kişileri) ya da mağdurun mülküne zarar vermesinin yasaklanmasını kapsarken, diğerleri çeşitli iletişim araçlarının kullanımını ifade eder)), yasal olarak tutulan tüm ateşli silahların (zanlının silah taşımayı gerektiren bir mesleği olduğu durumlar dahil), alkol veya diğer uyarıcı maddelerin tüketilmesinin yasaklanması ve / veya bağımlılık durumunda tedaviyi üstlenme yükümlülüğü ve çocuklarla ilişkilerle ilgili önceki düzenlemelerdeki değişiklikleri kapsar (tamamen kısıtlanabilir, denetlenebilir veya iptal edilebilir).


295. Mağdur ile ilgili olarak, emirler, bir kadın konukevine yeniden yerleştirilmesini, mağdurun adına mülkün kaydedilmesini, mağdurun işyerini değiştirmesini ve (bilgilendirilmiş rızası durumunda) hayati tehlikesi bulunan durumlarda kimlik değiştirmeyi ve yaşamı tehdit eden bir tehlike durumunda maddi yardım, psikolojik ve hukuki danışmanlık ve geçici koruma sağlamayı içerir. Ayrıca, hâkimler geçici nafaka da dahil olmak üzere vesayet, velayet ve nafaka konularını düzenlemeye yetkilidir.

296. Yukarıdakilere dayanarak, 6284 sayılı kanunun kapsamlı bir yasal çerçeve sağladığı değerlendirilebilir: prensipte belirli bir mağdurun korunmasına yönelik bireyselleştirilmiş bir yaklaşımı mümkün kılan, çeşitli ve geniş kapsamlı önlemler önerir. GREVIO ayrıca, yetkililer tarafından sağlanan ve çıkartılan tedbir sayısının ve böylelikle muhtemelen, bu tedbirlerden faydalanan mağdur sayılarının arttığını gösteren verileri olumlu olarak dikkate almaktadır266. GREVIO, yetkililerin 6284 sayılı Kanun'da öngörülen çeşitli tedbirlerin uygulanması hakkında bilgi toplama çabalarını takdir etmektedir. Kanunun uygulanmasının uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve takibi için, veri toplama mekanizmalarının, bir kararın bir mağdurun talebi üzerine bir yoksa re ‘sen mi çıkartıldığı , tedbir süresi , yenilenme sayısı ve bu bölümün sonunda önerildiği gibi diğer ilgili faktörler ile ilgili bilgileri içerecek şekilde geliştirilmelidir Yasal takipçinin korumanın kapsamını aile içi şiddetin ötesinde genişletme amacının ne ölçüde gerçekleştirildiğini ölçmek için, hangi şiddet türleri için koruyucu tedbir alındığını vurgulamak için gelecekte veri toplama daha da geliştirilebilir. Mahkemelerin kararlarını, bir tedbiri onaylama veya reddetme kararlarını ve sonuçlarının mağdur için güvenlik açısından etkinliğini temel alan bir kriter analizinin yapılması yararlı olacaktır.

297. GREVIO, bu mekanizmanın uygulanmasıyla ilgili bir dizi konuda bilgilendirilmiştir. Bu konudaki temel bir sorun, korumanın sağlandığı kısa süredir. 6284 sayılı Kanun, emirlerin azami süresinin altı ay olduğunu (başlangıçta verildiğinde) tayin eder ancak bunlar re ‘sen veya korunan kişinin, ASPB veya kolluk kuvvetlerinin talebiyle uzatılabilir, değiştirebilir, iptal edilebilir veya sürdürülebilir267. Bununla birlikte, GREVIO'nun değerlendirme ziyareti sırasında görüştüğü yargı yetkilileri, tedbirlerin genellikle iki aydan fazla olmamak üzere verildiğini belirtmiştir. Pratikte, bu, mağdurların ilk tedbirin uzatılması için yeniden başvurmaya zorlandığını gösterir. GREVIO, bu bağlamda, bir uzatma işleminin kaç kez re ‘sen verildiğini gösteren bir veri olmadığını belirtmektedir.298. GREVIO, bu meselenin özünde 6284 sayılı Kanunda yer verilen herhangi bir delil veya şiddeti kanıtlayan bir rapor gerektirmeden tedbirlerin alınması gerektiği ilkesi ile mahkemelerin sıkıntısına bağlı olduğunu, bulmuştur268. GREVIO, bu bağlamda, uluslararası kabul görmüş iyi uygulamalara paralel olarak, bu ilke, mağdurun ifadesinin derhal korunmasını sağlamak için yeterli kanıt olduğunun kabul edilmesine dayandığını hatırlatır. Böyle bir ilkeyi korumak, mağdurları güçlendirmek ve kendilerini şiddetten arındırmak ve özgürleşmelerini sağlamak için etkilidir. Bunun yerine, birtakım hakimler, kadın mağdurların sözlerine inanma konusundaki isteksizliklerini ve mağdurların şiddeti abartıp ya da uydurabilecekleri ve bu nedenle de sisteme, koruma ihtiyaçları dışındaki amaçlar için suiistimal edebileceklerine dair korkularını kabul ettiler (örneğin; boşanma iddiasının destekleyecek kanıt oluşturmak). Bu varsayımlar altında hareket eden hakimler, etkili bir şekilde şiddetin olup olmadığını veya tedbirin etkilerini uzatmayı haklı çıkaracak bir şiddet riski olup
265 6284 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2. paragrafı ve 5. maddesinin 2. paragrafına bakınız.
266 Devlet raporunda sunulan veriler, önleyici emirlerin sayısının 2014'te 401 974'ten 2016'da 459 493'e çıktığını ve koruma emirlerinin sayısının 2014'te 46 907'den 2016'da 54 269'a çıktığını göstermektedir.
267 6284 sayılı Kanunun 8. maddesi 2. paragrafı.
268 6284 sayılı Kanunun 8. maddesi 3. paragrafı.
olmadığını tespit edebilecekleri kısa süreler için ihtiyati tedbir kararı almayı tercih ederler. GREVIO, böyle yapılarak tedbirlerin, ikincil mağduriyetin önlenmesi, yani mağdur olma riskinin önlenmesi için tasarlandığı amacın yok edildiğinin altını çizer. Sivil toplum tarafından bildirilen eğilim- belirli yargıçların ilk tedbirin genişletilmesi için yeni bir şiddet kanıtının sunulmasını ya da ilk tedbiri uzatmak yerine yeni bir koruma başvurusu talep etmesini gerektirme eğilimi bu riskin ihmalkarca ortaya konduğunu gösterir269. GREVIO ayrıca, 6284 sayılı kanunun, failin tedbire itirazda bulunmasına izin vermesini sağlayan güvencelere dayandığının altını çizmektedir270: bir itiraz durumunda mahkemeler, -herhangi bir karşı kanıt da dahil olmak üzere, davanın tüm unsurlarının kapsamlı bir incelemesine dayalı- tedbir kararını iptal edebilir veya değiştirebilir. Yukarıda belirtilenleri göz önünde bulundurarak GREVIO, Türk yetkili makamlarının 6284 sayılı Kanun'u değiştirmeyi ve mağdurun ifadesinin sadece kısa vadeli ihtiyati tedbir kararlarının verilmesine izin verdiği bir sistemi benimsemeyi düşünebileceğinden ciddi olarak endişe duymaktadır271.

299. İhtiyati tedbir kararlarının süresini kısaltma eğilimi, mahkemelerin boşanma davasıyla ilişkilendirilme eğilimi ile açıklanabilir. Bazı aile mahkemesi hakimleri, GREVIO'ya karı- kocanın fiziksel olarak ayrılmasının evliliklerinin sona erdirilmesine katkıda bulunabileceği korkusuyla birkaç aydan fazla bir süre boyunca acil durum engelleme emirleri vermekten kaçınacaklarını açıklamıştır. 2014'ten 2016'ya kadar olan dönemde kabul edilen yıllık acil engelleme emirleri sayısında daha önce açıklanan düşüş, hakimlerin bu türden görüşlerine atfedilebilir. Tersine hakimler, boşanma koşullarının yerine getirildiğini hissettikleri yerlerde, daha uzun süre boyunca acil durum engelleme emirleri vererek eşlerin ayrılmasını sağlama konusunda tereddüt etmeyeceklerini itiraf etti. Acil engelleme emirlerinin bu şekilde anlaşılması, 6284 sayılı Kanunun kapsamı ve hedefleri ile ilgili olası bir karışıklığa işaret edecektir. Gerçekten de mağdurlar, boşanma talebinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, acil bir engelleme emrinin tam korunmasına hak kazanmalı ve evlilik ilişkilerini sürdürmeyi tercih ettikleri için kanunun tam olarak korunmasını reddetmemelidirler.

300. Kolluk kuvvetleri, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma önlemleri almak için mahkemelerin karar alma sürecini kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir. Bu, hem acil durum tehlikesi olan durumlarda, hem de mağdurun ifadesine aşırı güvenmekten kaçınmak için proaktif bir şekilde kanıt toplayarak yetkilerini tam olarak kullanmalarıyla başarılabilir.

301.6284 sayılı Kanun, koruma kararlarının failler tarafından ihlal edildiği durumlarda, bir hakim tarafından (3 ila 10 gün arasında hapis cezası) önleyici tutuklama kararı verileceğini öngörmektedir. Devam eden ihlal durumunda, toplam hapis cezasının altı ayı geçmemesi şartıyla 15 ila 30 gün arasında hapis cezası verilir. Aile içi şiddet suçlularının önleyici tutukluluk hallerinde, şartlı tahliyenin serbest bırakılması mümkün değildir. Önleyici hapis cezasına ilişkin kararların, kabul edilen yıllık kararlara kıyasla çok düşük sayıda olması, bu emirlerin ihlali hallerinde hakimlerin nadiren bu kararı verip vermedikleri sorusunu gündeme getirmektedir272. Değerlendirme ziyareti sırasında GREVIO'nun bir araya geldiği hakimler, önleyici tutuklamanın derhal uygulanmasının önünde büyük bir engel teşkil eden koruma kararının faile bildirilmesindeki ihmali ve / veya i gecikmelerden bahsetti. Sivil toplumdan gelen raporlar ayrıca, mağdurların emir ihlalleriyle ilgili tekrar eden bildirimlerinin, her zaman kolluk kuvvetlerinin uygun eylemleri ile takip edilmediğini iddia etmektedir273. GREVIO, bu iddiaları doğrulayamasa da onaylandığı durumlarda, emir ihlallerine özenle cevap vermemenin, 6284 sayılı Kanunun uygulanmasına karşı çıkan bazı kolluk kuvvetlerinin daha büyük bir sorununa işaret edeceğini belirtmektedir. İddia edilen eylemsizlik vakaları uygunsa araştırılmalı ve yaptırım uygulanmalı, uygun bir hizmet içi eğitim yoluyla herhangi bir potansiyel direnç ele alınmalıdır.
 1. GREVIO, bir koruma kararının ihlalinin, sorumlu yetkililerin, bir emri ihlal eden bir failin nasıl cezalandırılacağına karar verirken dikkate almaları gerektiren mağdur için yüksek riskli bir duruma işaret etmesinin çok muhtemel olduğunu hatırlatmaktadır; GREVIO, bu gibi durumlarda, yetkililerin özenle

269 İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından onaylanan gölge raporunun 55. sayfasına bakınız.
270 6284 sayılı Kanunun 9. maddesi 3. paragrafı.
271 Boşanma Komisyonu raporundaki yasama önerilerinden biri, mağdurun yazılı bir belge veya şiddete dair başka bir kanıt sağlamadığı sürece, ihtiyati tedbir kararlarını on beş güne indirmektir.
272 Devlet raporuna ek I belirtir ki 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 1, 380, 1 318 ve 1 179 kararda önleyici hapis cezası verilmiştir. Ancak, bu rakamlar aynı yıllarda yayınlanan yıllık verilen karaların sadece küçük bir oranını temsil etmektedir (sırasıyla 401 974, 415 829 ve 459 493).
273 İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından onaylanan gölge raporunun 56. sayfasına bakınız.
hareket etmemesinin, failin daha fazla zarar vermesini önlemek için 6284 sayılı Kanun tarafından tasarlanan koruyucu sistemin kabiliyetini tehlikeye atabileceği konusunda son derece endişelidir.


 1. 6284 sayılı Kanun'da öngörülen koruyucu tedbirlerin düzgün bir şekilde uygulanması yolunda duran diğer konular örneğin, mağdurlara ve çocuklarına bir konukevine hayatı tehdit eden bir durumda eşlik edecek araçların yokluğu gibi yetersiz kapasite veya mağdurun kişisel koruması olarak belirlenen kolluk görevlisinin masraflarını karşılamak için yetersiz olanaklar ile ilgilidir274.
 1. Genel bir yorum olarak, GREVIO, 6284 sayılı Kanun tarafından tasarlanan koruyucu tedbirlerin, yetkili makamlar tarafından bir taleple ya da re ‘sen resmi makamlarca kabul edilebileceğini belirtir275. Mağdurun korunması için alınan tedbir kararlarının - özellikle kısa vadeli tedbir kararları- re ‘sen alındığı ve kendisinin yararına olduğu durumların olduğunu kabul edilmekle birlikte, korunma önlemlerinin, örneğin yakın bir tehlikeye müdahalenin gerekli olduğu durumlarda, önlemler, prensip olarak, mağdurun bilgilendirilmiş onayı ile veya en azından onun beyanını ve görüşlerini duyduktan sonra alınmalıdır.
 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   292   293   294   295   296   297   298   299   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa