Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


Acil müdahale, önleme ve koruma (Madde 50)Indir 0.93 Mb.
Sayfa290/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   286   287   288   289   290   291   292   293   ...   503
Acil müdahale, önleme ve koruma (Madde 50)  1. Kolluk kuvvetlerine bildirme ve kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar 1. Kolluk kuvvetleri245, şiddete dair raporlar almaktan, olay yerinde yer almaktan ve olaya müdahale etmekten sorumludur. 6284 sayılı Kanun, Şönim’lerin ve konukevlerinin faaliyetleri ile ilgili görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir ve ayrıca, acil tehlike durumlarında, mağdurun güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbiri almalarına izin vermektedir. Mevcut nicel veriler, kolluk kuvvetlerinin mağdurların yardım için başvurabileceği en yaygın olarak bilinen kurum olarak öne çıktığını göstermektedir246. Standardize edilmiş prosedürlerin ve protokollerin geliştirilmesi, kolluk kuvvetlerinin, kadına yönelik şiddet vakalarında gerekli önlemleri almalarına ve etkili bir yaklaşımı takip etmelerine rehberlik eder. Bu tedbirler, kolluk kuvvetlerinin eğitilmesi ve kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı bir anlayış sunma çabalarıyla

242Kasım 2015'te, 81 ildeki İl Emniyet Müdürlükleri, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büroları” ile donatıldı. Benzer şekilde, 2015 yılında başlayarak, tüm İl Jandarma Komutanlıkları'nı çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçlarla ilgilenen uzman personel ile donatmak için bir plan düzenlenmiştir.
243 Türkiye'deki bazı büyükşehirler, kamu savcılığı dairelerinde “Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu” kurdu.
244 Görevden alınmaların çeşitli olumsuz etkilerini gösteren İstanbul Sözleşmesi İzleme Mekanizması tarafından
onaylanan gölge raporunun 27, 31, 54 sayfalarına bakınız; Ayrıca bu bağlamda Türkiye'deki kadın hakları ihlalleri Raporu Filiz Kerestecioğlu'na da bakınız.
245 Türkiye'de, kolluk kuvvetleri, hem Emniyet Genel Müdürlüğü (yani polis) hem de ülkenin kırsal bölgelerini
denetlemekle görevli Jandarma Genel Komutanlığı'nı kapsamaktadır.
246 Aile içi şiddete ilişkin 2014 araştırmasına göre, fiziksel ve / veya cinsel şiddete maruz kalmış olan kadınların%86'sı, savaşta kolluk kuvvetlerinin oynadığı rolün farkındaydı. Bununla birlikte, araştırmanın, şiddete maruz kalan kadınların çok
küçük bir oranının onu polise ve jandarmaya bildirmeye karar verdiklerini de unutmamak gerekir (sırasıyla sadece%7 ve%1).
tamamlanmaktadır247. Kadın personelin, kolluk kuvvetlerine katılmak için ilgisini çekmek ve böylece kolluk kuvvetlerinin kadın mağdurlara ve açık iletişim kanallarına ulaşma kapasitelerinin artırılması için olumlu adımlar atılmıştır. Özellikle kırsal kesimdeki kadınlara ve koruma ve destek hizmetlerinin yetersiz hizmet verdiği bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik sosyal yardım faaliyetleri, Jandarma kuvvetleri tarafından yürütülmektedir. Alo 155 Polis Acil Yardım Hattı ve ücretsiz 7/24 hizmet veren Alo 156 Jandarma Acil Yardım Hattı hem mağdurlardan hem de kadına yönelik şiddet tanıklarından acil çağrı alıyor.


 1. Bu övgüye değer çabalara rağmen, aile içi şiddet mağdurları ile ilgili mevcut yaygınlık verileri, kolluk kuvvetlerinin her durumda eyleme geçme konusundaki isteksizliğini, yeniden mağduriyet risklerini yeterince dikkate almamaları ve / veya mağdurun şiddet uygulayan eşi / partneriyle oldukça problemli bir şekilde uzlaştırılmaya çalışılması da dahil olmak üzere uygun olmayan tepkilerin sürekliliğini vurgular248. Kolluk kuvvetlerinin müdahaleyi geciktirme eğilimlerini gösteren raporlar249, mağdurların şiddeti bildirmek konusunda isteksiz olmasına neden olur ki bu iki durum da altta yatan aynı etkenle ilgilidir: Aile içi şiddetle ilgili bunun aile sınırları içinde halledilmesi gereken bir konu olduğu ve kadına karşı şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı yapısına duyarsız olmak. Mağduru suçlayıcı benzer tutumlar mağdurların kolluk kuvvetlerinin, onların cinsel aktiviteyi kabul ettikleri şeklindeki önyargılı varsayımlarından mustarip oldukları cinsel şiddet vakalarında da görülmektedir. Nihayetinde, bu tür davranışlar eylemsizliğe yol açar, çünkü münferit görevliler şiddeti önemsizleştirir ve örneğin onu mağdurun davranışına atfederek bunu haklı çıkarmaya çalışırlar. Bu tutumlar, şiddetin nedenleri ve sonuçları ile ilgili yanlış varsayımlara yol açmakta, bu da mağdurlara inanılmamasına, şiddeti kabule zorlanmalarına veya kanıtların toplanmamasına ve suçlamaların oluşturulamamasına yol açmaktadır. Son olarak, en zarar verici biçimde, kadınların yaşam haklarının korunması ve fiziksel bütünlük gibi temel insan haklarının inkâr edilmesine yol açarlar. Özetle, bu hususlar Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin kapsamına giren şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve telafisi için gereken özeni gösterme zorunluluğuna uyma konusunda Türkiye'ye endişe verici şekilde zorlaştırmaktadır.(bkz. Madde 5, paragraf 2). 1. Yukarıdakilerin ışığında GREVIO, kolluk kuvvetlerinin Türkiye'deki aile içi şiddete yaklaşımının, İstanbul Sözleşmesindeki bütün taraflar için kadına yönelik şiddeti aile içi özel bir mesele ve arabuluculuk ile çözülecek bir sorun olarak gören ortak tarihi bir kültürün izlerini taşıdığını düşünmektedir. Böyle bir yaklaşım, kolluk kuvvetlerinin mağdurun ortaya çıkıp şiddet olaylarını bildirmesi konusundaki istekliliğine aşırı bağımlılığını da açıklayacaktır. 1. Kolluk kuvvetleri, daha fazla mağduru yargıdan herhangi bir yönlendirme almadan ve / veya öncesinde kapsamlı bir soruşturma yaparak yardım için kendilerine dönmeye ikna edecektir. Kanıt toplamak için yapılan ilk kolluk soruşturmaları, cezai soruşturma başlatmaya karar veren kovuşturma hizmetlerinin olasılığını artırmak için de önemlidir. Üstelik bu tür çevresel kanıtlar, kovuşturmanın, 55. Maddesinde belirtilen suç kategorileri için Sözleşme tarafından zorunlu kılındığı şekilde, mağdurun şikâyetine dayanmaksızın, re ’sen gerçekleştirilmesini sağlamak için esastır. Mağdurların şikâyette bulunmaya hazır olmalarına olan aşırı bağlılığın üstesinden gelmenin bir yolu, küçük de olsa herhangi bir yaralanmanın kaydedilmesi, olayın fotoğraflarının çekilmesi, DNA'nın örneklenmesi, komşularla ve diğer herhangi bir şahitle soruşturma yapılması, hem mağdur hem de failin birbirinden bağımsız olarak tarafsız bir şekilde mülakat yapılması gibi diğer kanıt kaynaklarının sistematik olarak kullanılmasıdır. 1. Kadına yönelik şiddete tepkilerini iyileştirmek için daha fazla adım atarak, kolluk kuvvetleri mağdurların güvenini kazanmayı hedeflemelidir. Mağdurların kurumlara olan güvenini güçlendirmeye duyulan ihtiyaç, kadınların, kadınların fiili olarak şiddetten korunma haklarının bilincinde olduklarını belirten 2014 yaygınlık anketinden elde edilen verilerle desteklendiği görünmektedir250, fakat yine de yasa uygulayıcı kurumlar da dahil olmak üzere herhangi bir kuruma olayları rapor etmeye nadiren

247 GREVIO’nun Türkiye’ye yaptığı değerlendirme ziyaretinden önceki iki yıl boyunca, Polis Akademisi 250.000 polis memuruna (hem personel hem de adaylar) 6284 sayılı Kanun’la ilgili eğitim sağladı
248 Aile içi şiddete ilişkin 2014 araştırmasının Tablo 7.11 ve 7.12'si, kolluk kuvvetlerine başvuruların %81'inde kolluk
kuvvetlerine başvuran mağdurun ifadesinin kaydedilmediğini, kolluk kuvvetleri uygulamalarına ilişkin uygulamaların yaklaşık üçte birinin mağdurun istismarcı eşiyle uzlaşmasıyla sonuçlandığını ve başvuruların %13’ünün hiçbir şekilde eylem görmediğini göstermektedir.
249 İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından onaylanan gölge raporunun 53. sayfasına bakınız.
250 Aile içi şiddet konusundaki 2014 araştırmasının Tablo 8.1'ine bakınız.
karar vermektedirler251. Kolluk kuvvetlerine olan güvenin ve itimadın artırılabileceği kilit bir alan, faillerin kurumun kendi personeli olduğu olaylara verdiği yanıttır. Uluslararası deneyimler, bu alandaki gelişmenin, kolluk kuvvetleri ile ilgisi olmayan kadına yönelik şiddet vakalarına verilen tepkinin gerisinde kaldığı bir alan olduğunu göstermektedir. Değerlendirme sırasında GREVIO tarafından toplanan bilgiler, bu tür suiistimal vakalarına verilen tepkilerin önemsizce ele alındığını ve disiplin cezalarının çıkarılmasının sistematik olmadığını ve cezai takibatın sonuçlanmasına kadar ertelenme eğiliminde olduğunu gösterir. GREVIO bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamamaktadır ve yetkililerin görevi kötüye kullanma davranışlarının yaygınlığına ilişkin sonuçları genelleştirmeye yönelik herhangi bir çaba göstermemektedir ancak, bu tür davaların bağımsız bir incelemesinin uygulamanın sağlıklı olduğunu garanti edeceğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda, Türk yetkililerin “Polis veya diğer güvenlik güçleri tarafından, savunmasız grupların üyelerine yönelik kötü muameleyi de içeren olumsuz davranışlarıyla ilgili iddiaları araştırmak üzere polis, diğer güvenlik güçleri ve savcılık hizmetlerinden tam olarak bağımsız bir organı görevlendirmelerini”252 tavsiye eden Irkçılığa Karşı Avrupa Komisyonu'nun (ECRI) bulgularına atıfta bulunmakta ve bu tür bağımsız bir denetim mekanizmasının, kadın örgütlerinin desteğiyle, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetin faillerinin kolluk kuvvetlerinin kendileri olduğu davaları da inceleyebileceğini düşünmektedir. Böyle bağımsız bir mekanizma, kolluk kuvvetleri dahilindeki iç soruşturma prosedürlerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Ayrıca, failler, iş ve/veya görevlerinden uzaklaştırmayı da içeren orantılı ve caydırıcı disiplin yaptırımları almalıdırlar. 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   286   287   288   289   290   291   292   293   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa