Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


GREVIO, yetkili makamları aşağıdakilere davet ederIndir 0.93 Mb.
Sayfa245/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   241   242   243   244   245   246   247   248   ...   503
GREVIO, yetkili makamları aşağıdakilere davet eder:
 1. özellikle işyerinde cinsel taciz de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele etme politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında işverenlerin katılımını sağlama çabalarının sürdürülmesi;

 2. Kadınların bakış açılarını ve kadına yönelik şiddetin önlenmesini Kadın STK’larıyla ile yakın işbirliği içinde, Mobbing ile Mücadele Kurulu’nun çalışmalarına entegre etme;

 3. İş yerinde cinsel taciz mağdurlarının sayısı, mağdurların yaptığı şikâyetler ve bu tür

şikayetlerin sonuçlarıyla ilgili veri toplama.

 1. Bkz, Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlardan Hüküm Giymiş Kişilere Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik.

 2. Bkz The Guardian’da yayınlanan makale: https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/15/turkey-chemical-

castration-law-sex-offenders-condemned-womens-groups.

 1. Bkz, 2009’da Polonya’ya periyodik ziyaret hakkında rapor, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamelenin veya

Cezaların Önlenmesi Komitesi (CPT), 21. Genel Raporu 2010-11, paragraf 45; ayrıca bkz. CPT’nin 2015 yılında Almanya’ya periyodik ziyareti hakkında rapor, paragraf 99.

 1. Bkz, Aile içi şiddet ve cinsel şiddet fail programları: İstanbul Sözleşmesi Madde 16, Avrupa Konseyi Kadına yönelik şiddet ve aile içi

şiddeti önleme ve bunlarla mücadele konulu Sözleşme hakkındaki raporlar

 1. Bkz, Türkiye Raporu Sayfa 26’da Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi’ne atıf.

 2. Bkz, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetişim Forumu tarafından geliştirilen, İş Dünyası Aile içi Şiddete Karşı, Politika Geliştirme ve Uygulama Rehberi.

2. Medya
134. 6284 sayılı Kanunun 16. maddesinin 3. fıkrası, kadına yönelik şiddet mağdurları için mevcut destek ve koruma mekanizmalarına ilişkin bilginin yayılmasında yetkili makamlar ve medya arasında işbirliğinin temelini ortaya koymaktadır. Kanun hükümleri uyarınca, ulusal ve yerel düzeydeki kamu ve özel televizyon kuruluşları ve radyolar, kadın ve çocuklara yönelik politikalar ve şiddet mağdurları için mevcut çözüm mekanizmalarına ilişkin olarak ASPB tarafından hazırlanan bilgilendirici materyali düzenli olarak yayımlama yükümlülüğü altındadır. GREVIO, 6284 sayılı yasa hakkında hem kadınlar hem de erkekler arasında daha fazla bilgi sağlama konusunda kanıtlanmış etkileri olan bu girişimi takdir eder(119).

135. Medyada kadınlara yönelik ayrımcı içeriklerin yayınlanmasını önlemek ve yaptırım uygulamak ve medyanın kadına yönelik şiddeti nasıl yansıttığını düzenlemek için çeşitli yasalar bulunmaktadır. 120 Farklı medya türlerine uygulanan bir dizi öz-denetim standardında bu konulara daha fazla dikkat edilmektedir.121Bu olumlu çalışmalara rağmen, GREVIO, Türk medyasında kadına yönelik şiddet temsillerinin ciddi endişeler yaratmaya devam ettiğini belirtir. Mevcut nitel araştırmalar ve STK raporları, cinsiyetçi mesajlar ileten ve kadına yönelik şiddeti normalleştiren medya uygulamalarının yaygın olduğunu göstermektedir.122 Medya, özellikle cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı cinayet olaylarının sansasyonel ve magazin tarzı bildirimleri nedeniyle suçlanmaktadır. Buna rağmen, Türkiye raporu, 2014-15 yıllarında sadece 9 yayın kurumunun, uygulama yönetmeliklerine uymadığı için para cezası aldığını göstermektedir. Bu şartlar altında, GREVIO, Kadın Cinayetleri Hakkında Habercilik Rehberi123 veya İstanbul Sözleşmesi Madde 17’ye ilişkin Avrupa Konsey yayını124 gibi mevcut ulusal ve uluslararası iyi uygulamalardan faydalanarak kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda sorumlu ve bilinçli haberciliği teşvik etmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine inanmaktadır. ASPB’nin bu yönde bir ilk adım olarak gerçekleştirmeyi planladığı medyadaki kadın temsiline dair projeyi olumlu karşılamaktadır.136. GREVIO, Türk yetkili makamlarını, medya bağımsızlığına müdahale etmeden, tüm medya ve gazetecilerin kadın haysiyetini güçlendirmek ve böylece kadına yönelik şiddeti önlemeye katkıda bulunmak için standartlara uymaya teşvik etmeye ve medyada yer alan ayrımcı içerikler hakkında şikâyette bulunma kanallarına ilişkin olarak kadınların farkındalığını artırmak için kampanyalar düzenlemeye teşvik eder.

137. Türkiye'de medya özgürlüğünün kullanılmasını etkileyen baskın olumsuz eğilimlerle125 ilgili olarak GREVIO, medyanın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet ile ilgili tedbirler ve politikalar hakkında eleştirel görüşler ifade edebilmesi gerektiğini vurgular.

 1. Bkz 2014 aile içi şiddet araştırması sayfa 351.

 2. Bkz 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Yanın ve Yayın Hizmetleri Usul ve İlkeleri Hakkında

Yönetmelik; 5 1 8 7 s a y ı l ı B a s ı n K a n u n u ; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği; 5651 sayılı İnternet Üzerinden Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

 1. Bkz. Televizyon Yayıncıları Birliği ve RTSC tarafından kabul edilen Yayın Etiği İlkeleri; Basın Konseyi tarafından belirlenen profesyonel ilkeler; Türkiye'deki gazeteciler derneği tarafından yayınlanan Türk gazetecilerin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi.

 2. Bkz. Aile içi şiddet 2014 araştırması sayfa 312-314; ayrıca bakınız, İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından hazırlanan gölge

raporda sayfa 29.

 1. Bkz. Kadın Cinayetleri Önlenebilir, Filmmor Kadın Kooperatifi.

 2. Bkz. K a d ı n a y ö n e l i k ş i d d e t i n v e a i l e i ç i ş i d d e t i n ö n l e n m e s i n d e ö z e l s e k t ö r ü n v e m e d y a n ı n k a t ı l ı m ı n ı n t e ş v i k e d i l m e s i : İstanbul Sözleşmesi Madde 17, Avrupa Konseyi, Strazburg 2016.

 3. Bkz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonunun 15 Şubat 2017 tarihli Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü hakkındaki bildirisi.


 1. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   241   242   243   244   245   246   247   248   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa