Toplumsal ciNSİyet temelli yasalar, SÖzleşmeler, YÖnetmelikler (kasim 2019) İhd merkezi kadin komisyonu


kişilerle bağlantılı kadınlara (anne, eş, kız kardeş, kız evlat olsun) yönetilmiş şiddet dahil, her türlü durumda, yasadışı şiddete başvurmaktan imtina etmesi gerektiği prensibine bağlı kalmasını ısrarla tavsiye ederIndir 0.93 Mb.
Sayfa215/503
Tarih10.02.2022
Büyüklüğü0.93 Mb.
#23
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   503

kişilerle bağlantılı kadınlara (anne, eş, kız kardeş, kız evlat olsun) yönetilmiş şiddet dahil, her türlü durumda, yasadışı şiddete başvurmaktan imtina etmesi gerektiği prensibine bağlı kalmasını ısrarla tavsiye eder.
 1. İstanbul Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 2. paragrafı, tarafların, devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruşturulması, yargıya götürülmesi ve cezalandırılması yükümlülüğü ile ilgilidir. GREVIO, gerekli özen yükümlülüğünün, İstanbul Sözleşmesi’nin kapsayıcı ilkelerinden biri olduğunu vurgular. Bu nedenle, bu yükümlülüğün tam içeriği, kadınların şiddet eylemlerinden korunması amacıyla yasal ve diğer tedbirleri alma genel yükümlülüğü dahil, Sözleşme’nin diğer hükümleri ile birlikte değerlendirilmelidir27.
 1. Türkiye’nin, aile içi şiddet vakalarında, söz konusu gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi, AİHM’nin bazı kararlar almasına neden olmuştur. Bu kararlardan en öne çıkanı, Opuz’a karşı Türkiye davasındaki karardır. Opuz davaları grubu28 yetkili makamların, başvuru sahipleri veya merhum akrabalarını, aile içi şiddetten koruyamaması ile ilgilidir. AİHM, bu davalarda, AİHS’nin 2. maddesi (yaşam hakkı) ve 3. maddesinin (insanlık dışı veya küçük düşürücü muamelenin yasaklanması), şu açılardan ihlal edildiğine karar vermiştir: (1) Bildikleri veya bilmeleri gereken gerçek ve muhtemel saldırı riskine rağmen yetkili makamlar, başvuru sahiplerini veya merhum akrabalarını korumak için gerekli önleyici/koruyucu tedbirleri almamışlardır; (2) yetkili makamlar, koruma tedbirlerine uyulmaması durumunda öngörülen mevcut yaptırımları uygulayamayarak bu tedbirleri tamamen etkisiz hale getirmiş ve faillerin cezasız kalmasına neden olmuştur; (3) faillere karşı yürütülen ceza kovuşturması ve takip eden duruşmalar, sürat ve özen bakımından eksiktir. 1. Opuz, M.G. ve Halime Kılıç davalarında, Mahkeme, AİHS’nin 2. ve 3. maddelerinin yanı sıra 14. maddesinin (ayrımcılığın yasaklanması) ihlal edildiği sonucuna varmıştır. AİHM, bazı STK’ların, kadına yönelik aile içi şiddetin, yetkili makamlar tarafından tolere edildiğini ve hükümetçe değinilen mevcut tedbir ve uygulamaların, etkili biçimde işlemediği, dolayısıyla faillerin cezasız kaldığını belirten raporlarına atıfta bulunur. Bu nedenle AİHM, aile içi şiddetin daha çok kadınları etkilediği ve Türkiye’de genel ve ayrımcı yargı pasifliğinin, aile içi şiddete olanak sağlayan bir iklim yarattığı yönünde bir intibaya neden olan işaretler olduğu sonucuna varmıştır. 1. GREVIO, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde, Opuz davaları grubu ile ilgili olarak devam eden prosedürden haberdardır. GREVIO, milletvekillerinin, 2017 Mart ayında Türk yetkili makamları “gerçek ve olması yakın saldırı riski karşısında gerekli önleyici/koruyucu tedbirlerin alınmasını; koruma tedbir kararına uyulmaması durumunda mevcut yaptırımların uygulanması ve duruşmaların, hızlı ve özenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için öngörülen tedbirlere dair net ve ayrıntılı bilgi29sağlamaya” güçlü şekilde davet ettiğini hatırlatır. GREVIO, Türk yetkili makamlarının, bu sürecin daha da ilerletilmesi için işbu raporda sunulan öneri ve tekliflerden ilham alacaklarına ve AİHM’nin kararlarına tamamen uyacaklarına inanmaktadır. 1. GREVIO, kadına yönelik şiddetin durdurulması yönündeki çabalara rağmen, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin devam ettiğini, bu durumun da yetkililerin özenli hareket etmedikleri konusunda ateşli tartışmalara neden olduğunu belirtir. Uzun yıllardır, kadın hakları aktivistleri, mağdurlar ve genel olarak vatandaşların katılımıyla, sağlam olmadığı iddia edilen politikalar ve faillere yumuşak muameleye karşı çıkılması için sosyal medya ve sokaklarda birçok protesto düzenlenmiştir.30 Medya raporları, kolluk kuvvetlerinin damgalayan davranışlarına veya hakimlerin, kadına yönelik şiddet davalarını uygun şekilde ele almamasına ışık tutmaktadır. Bir kadının sokakta saldırıya uğradığı bir örnekte, kolluk kuvvetlerinin, saldırganın, suçun kadının kıyafet tercihi nedeniyle gerçekleştiği yönündeki görüşüne sempati duydukları raporlanmıştır31. Bir erkeğin, toplu taşıma aracında bir kadına saldırdığı bir davada, erkeğin başta salıverilmesi üzerine, kadının


 1. Bakınız İstanbul Sözleşmesi Madde 18, fıkra 1.

 2. Bakınız başvuru 3621/07 Durmaz x. Türkiye, karar tarihi 13/11/2014; başvuru 646/10. M.G. x Türkiye, karar tarihi 22/03/2016;

başvuru 55354/11 Civek x Türkiye, karar tarihi 23/02/2016; başvuru 63034/11 Halime Kılıç x Türkiye, karar tarihi 28/06/2016.

 1. Bakınız Bakanlar Komitesi’nin 1280. toplantısındaki (7-10 Mart 2017) kararı. https://rm.coe.int/16806fd0d6

 2. Örneğin, bakınız, Özgecan Aslan’ın zalimce öldürülmesinden kısa bir sure sonra 2015 Şubat ayında gerçekleşen yürüyüşe ve sosyalmedyada #sendeanlat etiketi ile aynı anda devam eden kampanyaya ilişkin medyanın yaptığı haberler; 2017 Temmuz ayında kamuya açık bir parkta şort giyen bir kadına söz saldırı sonucu Ankara’da başlatılan protestoya dair medyanın yaptığı haberler.

 3. Bakınız, R am a za n a y ı nd a İ s t a n b ul ’ da ş o rt g i y di ğ i i çi n k al a b a l ık b i r ot o b üs t e s a l d ı r ı y a u ğ ra y a n g e n ç b i r k a d ı n a d ai r

medyanın yaptığı haberler www.newsweek.com/turkey-woman-punched-istanbul-bus-wearing-shorts-during-ramadan-627883 ;
İzmir’de caddede bir motosiklet s ürücüsü tarafından saldırıya uğrayan iki genç kızın polisten yardım istemesi üzerine
yaşadığı şiddete yeterince önem verilmeden, medya, saldırganın ikinci kez tutuklanması kararının, kadının maruz kaldığı şiddeti yeterince dikkate almadan “toplumda düşmanlık yaratma”32 suçuna dayandığı şeklinde haber yapmıştır. 1. Yetkili makamlar, riskleri yeterince değerlendirip hızlıca harekete geçseydi önlenebilecek kadın cinayetlerinin net sayısı konusunda anlaşmazlık vardır. Hayatını kaybeden mağdur sayısı konusunda endişe veren bir trend olduğunu gösteren medya raporları, genellikle, bu sayıları çürütecek herhangi bir resmi veri üretilmeden yetkili makamlar tarafından reddedilmektedir. GREVIO’nun, 2017 Kasım ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”, yılın başından bu yana 337 kadının öldürüldüğünü raporlamıştır33; bu sayı, toplumsal cinsiyete dayalı cinayet34 tanımı temel alınarak hesaplanmıştır. Herhangi bir güvenilir resmi veri olmaması, yetkili makamların, konuyu yeterince ciddiye alma ve sorumluluklarıyla net şekilde yüzleşme konusunda istekli olmayabilecekleri algısını güçlendirmektedir. 1. GREVIO, devlet yetkililerinin, görevlerine uygun şekilde hareket etmedikleri birçok durumundan haberdar edilmiştir. Bunlar, kolluk kuvvetlerinin, mağdurları zamanında korumak için yeterli adımları atmaması; mağdurların karakolda saatlerce bekletilmesi ve aile içi şiddetin, aile içinde çözülmesi gereken bir mesele olduğunu belirterek ve hakları konusunda yeterli bilgi vermeyerek ve kadınları “eşlerine itaat etmemek” veya “eşlerini provoke etmekle” suçlayarak mağdurların şiddeti ihbar etme veya konukevlerinden yardım alma cesaretlerini kırdıkları durumlarla ilgilidir35. Şiddetin yaygınlığına dair veriler, kadınların, eşleri veya partnerlerinin fiziksel ve/veya cinsel şiddeti sonucunda kolluk kuvvetlerine başvurduklarında vakaların %80’inden fazlasında kadının ifadesinin alınmadığı ve vakaların yaklaşık %60’ında kadınların yönlendirildiği kolluk kuvvetlerinin, mağdurları destek hizmetlerine yönlendirmediğini ya da olayı savcılara veya mahkemelere iletmediğini göstermektedir.36 Kolluk kuvvetlerinin yetersiz yanıtı, mağdurları ikincil mağduriyete maruz bırakmanın yanı sıra soruşturmaları güçleştirmekte ve mağdurların hukuki yardım isteme haklarını etkileyerek davalarda cezasızlığın önünü açmaktadır. Mahkeme faaliyetlerini izleyen STK’lar tarafından derlenen vaka çalışmaları da kadına yönelik şiddet karşısında yargının yetersiz cevabını ortaya koymaktadır; bu, cinayet ve intihar görünümlü cinayet davaları dahil beraatla sonuçlanan yetersiz soruşturmalardan, sözde “iyi hal” nedeniyle ceza indirimlerine kadar uzanmaktadır. 1. Yetkili makamlarca elde edilen bilgilere göre yasalarda, görevlerini37 yerine getirmeyen kamu görevlilerinin hesap vermesine yönelik ceza kanunu uyarınca yaptırım uygulanması gibi mekanizmalar bulunmakta ve uygulanmaktadır. Fakat söz konusu kamu görevlilerine yönelik kovuşturmaların sonuçlarına dair veriler bulunmadığında, GREVIO hesap verme sorumluluğu ilkesinin uygulamada hangi ölçüde tatbik edildiğini tasdik edecek konumda değildir. 1. Yukarıdakilerin ışığında ve devletin kadına yönelik şiddete verdiği yanıt konusundaki sınırlı istatistikleri göz önünde bulundurarak GREVIO, Türkiye'deki kadınlara yönelik birçok şiddet vakasının, devlet sisteminin mağdurları korumadaki başarısızlığına atfedilebileceğini göz ardı edemez. GREVIO’nun ulaştığı bilgiler, kadınların, şiddeti kolluk güçlerine bildirse bile devam edebileceğine ve yetkili makamların, kadının şiddete maruz kaldığını biliyor olmalarının, her zaman kadınların yeniden mağduriyetinin ve hatta öldürülmesinin önlenmesi için etkili koruma tedbirlerinin alınmasına neden olmadığını göstermektedir . 38 Bu bağlamda, hayatları risk altında olan kadınların korunmasına yönelik uygun, hızlı ve etkin koruma tedbirleri uygulanmış olsaydı, toplumsal cinsiyete dayalı cinayet mağdurlarının en azından bir kısmı kurtarılabilir miydi sorusu akla gelmektedir. Koruma tedbirleri; polisin hızlı müdahalesi, uygun risk değerlendirmesi, uzaklaştırma tedbir kararının derhal uygulanması, tazyik hapsi gibi tedbirleri içerip sadece bunlarla sınırlı değildir. Benzer

polisin genç kadına şiddetle cevap verdiği duruma dair medyanın yaptığı haberler. Bkz. Medya raporu:
www.hurriyetdailynews.com/police-officers-allegedly-batter-two-women-who-wanted-help-from-them-in-turkeys-izmir-
.aspx?PageID=238&NID=116652&NewsCatID=509
32Bkz. haber: http://www.hurriyetdailynews.com/court-arrests-man-who-attacked-woman-for-wearing-shorts-in-
istanbul.aspx?pageID=238&nID=103980&NewsCatID=341

 1. Bakınız http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/.

 2. GREVIO, medya analistleri tarafından kullanılan tanımda hangi cinsiyet temelli cinayet türlerine yer verildiğini doğrulayabilecek durumda değildir.

 3. İstanbul Sözleşme İzleme Platformu tarafından kabul edilen gölge raporu, sayfa 53.

 4. 2014 tarihli ile içi şiddet araştırması Tablo 7.11, 7.12 ve 7.13, sayfa 172 ve 173.

 5. Bunlar, Sözleşme’nin 29. maddesi (hukuk davaları ve yasal yollar) kapsamınla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 6. Bkz. medya haberi Erkekler Nisan Ayında 17 Kadını Öldürdü, Bianet, Mayıs 2016.

şekilde, faillere yönelik soruşturma, yargılama ve cezalandırmaya dair net veriler olmadığından, GREVIO, eşlerini/partnerlerini öldürenler dahil şiddet faillerinin, Sözleşme’nin 45. maddesi doğrultusunda adalete teslim edilerek etkili, orantılı ve caydırıcı şekilde cezalandırıldığına dair bir sonuca varamamaktadır. 1. Yetkililer tarafından sağlanan bilgiler, 2009 yılından bu yana, yasal süreçlerde “Aile İçi Şiddet Kayıt Formları”nın kullanıldığını, bu formların her bir cinayet vakasının analiz edilerek toplumsal cinsiyete dayalı cinayet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağının belirlenmesine imkan verdiğini göstermektedir. GREVIO, yetkili makamların, ASPB koordinasyonunda, kadınların toplumsal cinsiyete dayalı ölümü ile sonuçlanan her bir vakayı analiz etmek ve kolluk kuvvetleri tarafından toplanan verileri kullanarak vaka bazlı araştırmayı teşvik etmek amacıyla adli ve idari süreçlere dahil olan tüm paydaşları bir araya getiren bir çalışma grubu oluşturma girişimlerini memnuniyetle karşılamaktadır. Yetkili makamlar bu fırsatı, şiddete verdikleri yanıtlardaki boşlukların, ölümle nihayetlenen sonuca katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için değerlendirmelidir. Bu amaçla, çeşitli ülkelerde kullanılmakta olan ulusal aile içi şiddet ve ev içi cinayet inceleme mekanizmaları örnek olarak alınabilir; bu mekanizmalar, aile içi şiddetin sonucu gibi görünen cinayet vakalarını inceleyerek kurumların şiddete yanıtındaki muhtemel sistematik boşlukları tespit etmeyi amaçlamakta ve çeşitli kurumlar farklı şekilde hareket etseydi söz konusu cinayetlerin önlenip önlemeyeceğini değerlendirmekte ve ileride bu tür cinayetlerin nasıl önlenebileceğine dair tavsiyelerde bulunmaktadır39. Dolayısıyla bu analiz, diğerlerinin yanı sıra şunları değerlendirmelidir: Mağdurların korunması amacıyla ciddi şiddet vakalarında tutuklama tedbiri dahil, dikkatli ve tekrarlanan risk değerlendirmesi ve koordineli güvenlik planlaması uygulanmalı mıydı ve uygun tedbirler alınmalı mıydı; mağdur için uzaklaştırma veya koruma tedbir kararı alınmış mıydı veya mağdur bu tür tedbirler için başvuru yapmış mıydı; söz konusu karar ihlal edilmiş miydi; soruşturma ve yargılamanın sonucu ne oldu? Failin bilinmediği kadın cinayetleri ve bir cinayeti gizlemek amacıyla gerçekleşen intiharlar da bu girişim kapsamına girmelidir. Ayrıca, bu analizin, grubun bulgularına bağlı olarak alınan tedbir türlerini sistemli hale getirmesi son derece önemlidir; örneğin, kolluk kuvvetleri bünyesinde iç soruşturma başlatılması ve disiplin yaptırımlarının uygulanması. Bu gibi bir girişimin sonuçları, STK’lar ve kamuoyu dahil ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmalıdır.


 2. Katalog: wp-content -> uploads -> 2019
  uploads -> Cannes 2015 en iYİ YÖnetmen öDÜLÜ sahiBİ tayvan’IN en iYİ yabanci film oscar adayi the assassin – suikastçI
  uploads -> Locke vizyon Tarihi: 13 Haziran 2014 Yönetmen: Steven Knight Oyuncular: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson Yapımcı: Paul Webster, Guy Heeley Senaryo: Steven
  uploads -> Her kiz çocuğu bu öYKÜYÜ Bİlmeli, her erkek çocuğu bu öYKÜYÜ kalbine kazimali
  uploads -> T. C. BİLeciK Şeyh edebali ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
  uploads -> Eed tesislerinin Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesine İlişkin oam referans Raporu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010/75/eu
  uploads -> İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Sanal Gayriresmî Görüşme Birleşmiş Milletler’in covid-19 Müdahalesi Hakkında stk’lardan Ortak Açıklama

  Indir 0.93 Mb.

  Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   503
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa