TebliĞ no: 008/48 BİRİNCİ BÖLÜm amaç ve Tanımlar Amaç ve kapsam maddeIndir 180.7 Kb.
Sayfa33/37
Tarih11.02.2022
Büyüklüğü180.7 Kb.
#42
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
YEDİNCİ BÖLÜM
Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler
Diğer genel hükümler
MADDE 42 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zorunludur.
(2) Uzatma ağları ve diğer istihsal vasıtalarında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, (Değişik ibare:RG-10/7/2010-27637) 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren, ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin bulunması zorunludur.
(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler, ayrı bir izin verilmediği takdirde, sadece Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir.
(4) Su ürünleri avcılığı yapan gemilerin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, Su Ürünleri Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları tutması ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur.
(5) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
(6) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. (Ek cümle:RG-3/3/2009-27158) Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli ve 23098 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur.
(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(8) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir.
(9) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m.lik sahada dahil olmak üzere, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
(10) Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak amacıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar, önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.
(11) (Ek ibare:RG-3/3/2009-27158) (Değişik:RG-10/7/2010-27637) Bakanlıkça belirlenen, Ek-9 listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.
(12) a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.
c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek- 2’de yer alan Menşe Belgesi alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.
ç) Menşe belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin il müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur.
Çok zorunlu hallerde il müdürlükleri bu yetkilerini ilçe müdürlüklerine kullandırabilirler. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı Menşe Belgesi Düzenlenmiş Su Ürünlerinin Dağıtım/Satış Belgesi ile gerçekleştirilir. (Ek - 8)
(13) Yetiştiricilik suretiyle elde edilen su ürünlerinin nakli ve satışı, menşe belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.
(14) Düzenlenecek menşe belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.
(15) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlığın iznine tabidir.
(16) Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.
(17) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(18) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.
(19) İçsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması zorunludur.
(20) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.


Indir 180.7 Kb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa