Stratejik planiIndir 3.74 Mb.
Sayfa1/52
Tarih03.03.2022
Büyüklüğü3.74 Mb.
#83
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Gümüşhane İl Özel İdaresi
STRATEJİK PLANI

2014
2018GÜMÜŞHANE


İL ÖZEL İDARESİ
2014-2018
STRATEJİK PLANI


Bu Kitabın yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Gümüşhane İl Özel İdaresine aittir. Kaynak göstermek suretiyle kullanılabilir.


www.gumushaneozelidare.gov.tr


bilgi@gumushaneozelidare.gov.tr

Yenimahalle 29000 / GÜMÜŞHANE


Tel : +90 456 213 1801- 1031
Fax : +90 456 213 3744
GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ


Ancak Özel İdareler ve belediyeler büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.
Mustafa Kemal ATATÜRK
1 Kasım 1937 5.Dönem 3.Yasama Yılı Açılış Konuşması
Yücel YAVUZ
Gümüşhane Valisi

Planlı kalkınma Ülkemizde pek eski değildir. Devlet Planlama Teşkilatı kuruluncaya kadar bakanlıklar kendi alanlarında kısa vadeli planlar yapmışlarsa da diğer kuruluşlarla yeterli eş güdümü sağlayamadıklarından bu planlar ülke için bir bütünlük arz etmiyordu.


Mahalli idarelerde de planlı çalışmalar benzer biçimde yürütülüyordu. İl özel idarelerinde il genel meclislerinin onayı ile bazı planlar yapılsa da bunların hayata geçirilmesi için çoğu zaman uygulama imkanı ve finans kaynağı bulunamıyordu. Zira il özel idarelerinin kaynakları Merkezi Yönetim gelirlerinden ayrılıyordu. Merkez Yönetim genellikle kendi programını yaparak il özel idaresine şartlı ödenek gönderiyordu.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, bu Kanun’un 9.maddesinde; kamu idarelerinin kalkınma planları, programları ile ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler tespit etmek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları öngörülmüştür.
Aynı şekilde 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu’nun 10.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde il genel meclisinin görevlerinden biri de stratejik planı görüşmek ve karara bağlamak olarak belirtilmiştir.
Bu amaçla 5302 sayılı İl Özel İdaresi yasanın 31. maddesi gereğince Mart 2014 Mahalli İdareler seçimleri ile yenilenen İl Genel Meclisinin stratejik plan doğrultusunda çalışma yapması gerektiğinden, 2014-2018, yıllarını kapsayan Gümüşhane İl Özel İdaresi Stratejik Planı bu mevzuata uygun biçimde Kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversitemizin de görüşleri alınarak geniş katılımlı olarak hazırlanmış ve İl Genel Meclisimizin onayı ile yürürlüğe girmiştir. Plan 2014-2018 yıllarını kapsamakta olup, genel olarak 6 ana temayı içermektedir.

1- Sağlık ve Sosyal Hizmetler


2- Kültür ve Turizm
3- Tarım, Orman ve Hayvancılık
4- Çocuk, Gençlik, Kadın ve Aile
5- İstihdam
6- Köy Altyapı Çalışmaları

Elbette İlin öz gelirleri ile bunları yerine getirmek mümkün değildir. Bu nedenle yeni gelir kaynakları temin etmek gerekecektir. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’la özel idare gelirleri artırılmışsa da, İl Özel İdaresinin plan hedeflerine ulaşması için, bakanlıkların kaynaklarından yerel yönetimlerin güçlendirilmesi kapsamında proje üretilerek destek sağlanmalıdır.


Yararlı ve hayırlı olması dileğiyle, stratejik planı hazırlayan kamu görevlilerine, uzun bir mesai harcayarak karara bağlayan İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum.


Yücel YAVUZ


Gümüşhane ValisiSUNUŞ / Ekrem AKDOĞAN
Genel Sekreter

Çağımızda çok hızlı teknolojik ve ekonomik gelişmeler meydana gelmektedir. Memleketimizin bu hıza ayak uydurabilmesi, gelişmiş milletleri yakalayıp; onlardan daha ileri gidebilmesi için , kamu yönetiminde önemli köklü değişikliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, kamuda stratejik planlama, yatırım programlarının hazırlanması çok önemli bir yere sahiptir.


Bu yapılanmanın en önemli uygulamalarından biri olarak; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesidir. Bu sayede İl Özel İdareleri yerinden yönetimin verdiği avantajları kullanarak; güvenilir, saydam, hesap verebilir, kaynak israfına duyarlı ve modern yönetim anlayışı içerisinde sorumluluğu altındaki bölgeye en kaliteli ve en verimli hizmet sunmayı amaçlamıştır.

Bu anlayış gereği olarak, gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde stratejik yönetim kapsamında;

  • Ortaya konan verilere göre geleceğe dair tasarım geliştirme,

  • Misyon ve vizyon belirleme,

  • Temel amaç, politika ve öncelikleri şekillendirme,

  • Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme,

  • İnsan kaynakları geliştirme, Unsurları vurgulanmaktadır.

Bu plan, İl Özel İdaresi’nin ilgili olduğu kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Planın başarısı, karar organının ve yürütmenin görev alanları içerisinde kalarak; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların belirlenen amaç ve hedeflere sahip çıkması ve faaliyetleri gereken kararlılıkla takip etmesi ile mümkün olabilecektir. Bu yapılabildiği takdirde, zor ve karmaşık gibi gözüken birçok problemin, zaman içerisinde kalıcı çözümlere kavuştuğu ve oluşacak problemleri çözmenin çok daha kolaylaşacağı bir idari yapıya kavuşulacaktır.


Plan hazırlanırken güçlü yanlar kullanılarak fırsatların değerlendirilmesi, bu yolla zayıf yönlerin güçlendirilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi öngörülmüştür. Stratejik planın ortaya çıkmasında İl Genel Meclisinin önemli ölçüde katkısı olmuştur. Her sektör, ilgili meclis komisyonlarında tartışılmış ve plan son aşamaya getirilerek İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmiştir.


Gümüşhane ili Özel İdaresi için hazırlanan ve gelecek beş yıl için, yapılacak faaliyetleri somut bir şekilde ortaya koyan bu stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Gümüşhane ve Ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.


Ekrem AKDOĞAN


Genel Sekreter

Indir 3.74 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa