Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek artIndir 0.94 Mb.
Sayfa2/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Sayın Başkan
Sayın Milletvekilleri

Yurdumuzda korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak yapılan ve yapılacak araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya ilişkin hizmetler hakkında bilgi sunmak istiyorum.


Ülkemiz, kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Özellikle arkeolojik zenginliklerimiz başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir. Bu üstün kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarmak, korumak, tanıtımını yapmak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli hedefimizdir.


3386 Sayılı Kanun ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun genel hükümleri ve bu kanuna bağlı olarak 10 Ağustos 1984 gün ve 18495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür ve Tabiat Varlıkları ile İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, verilen kazı - araştırma izinleri ve gerekli diğer çalışmalar da Bakanlığımca sürdürülmektedir.


Bakanlığım, asli görevlerinden biri olan kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve yaşatılması için oldukça önemli adımlar atmış, çağdaş modeller ve uygulama araçları mevzuatımıza kazandırılmıştır.


Bu kapsamda,


Mevcut uygulamaların kapsamı genişletilmiş ve hazine arazileri dışında belediye ve il özel idare mülkiyetindeki arazilerin de takasa konu edilmesi sağlanmıştır.


Belediyelerin dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına tescilli yapıların korunması amacıyla kamulaştırma imkânı verilmiştir. Belediyeler ve valiliklere imar haklarının kısıtlandığı alanlardaki maliklerin imar haklarını imar planları ile aktarım alanı olarak tespit edilmiş yapılaşmaya açık alanlara aktarma, kendi mülkiyetlerindeki gayri menkullerle değiştirme yetkisi verilmiştir. Böylece sit alanlarında kesin yapı yasağı getirilmiş ya da imar hakkı kısıtlanmış yapı sahiplerine, kamunun elinde bulunan kamulaştırma ve takas dışında alternatif bir imkan getirilmiş, taşınmaz hak aktarımı modeli ile koruma sorumluluğunun tümüyle vatandaşa bırakıldığı mevcut sistem değiştirilerek, kamu yararı - özel mülkiyet dengesini gözeten makul, uygulanabilir ve çağdaş bir sistem kurulmuştur.


Korumanın uzmanlık ve disiplinler arası bir iş, planlamanın ise korumanın ayrılmaz unsuru olduğu gerçeğinden hareketle koruma planlarının yapımını zorlayan ama zorlaştırmayan bir düzenleme getirilmiştir.


Koruma planlarının yapımını desteklemek amacıyla belediyelere dağıtılmak üzere, İller Bankası bütçesine ve il özel idarelerine ödenek aktarımı imkânı tanınmıştır. Klasik imar planı yaklaşımı değiştirilerek koruma planlarının ve bu kapsamdaki projelerin disiplinler arası uzman ekiplerce hazırlaması zorunluluğu getirilmiştir. Hem yerel hem merkezi idarelerde uzmanlık denetimine ve sorumluluğuna odaklı işleyen bir mekanizma kurulmuştur.


Bu çerçevede koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması ve koruma amaçlı imar planı yapılması koşuluyla, esaslı onarımlar dışında tüm parsellerdeki inşai ve fiziki müdahalelere ilişkin izin ve denetim yetkisi belediyelere devredilmektedir. Tescilli yapılardaki basit onarımlar da belediyelere aktarılmaktadır. Böylece basit onarım işlerinin bile esaslı onarım işleri gibi aynı sürece tabi olmasına son verilmiştir.

Koruma kurullarındaki farklı disiplinlerden gelen uzman üye sayısı artırılmıştır. Ayrıca, kurul kararlarının yasal ve bilimsel temellere dayandırılmasını sağlayıcı gerekçelendirme esası getirilerek kararların bilimsel niteliği güçlendirilmiştir. Bununla birlikte kurulların karar verme sürelerine tahdit konulmak ve çalışma sistemi yeniden düzenlenmek suretiyle, karar mekanizması daha hızlı ve etkin bir işleyişe kavuşturulmuştur.


Getirilen önemli değişikliklerden biri de kültür varlıklarımızın korunması amacıyla yeni mali kaynakların yaratılmasıdır. Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla, mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u nispetindeki katkı payının taşınmaz kültür varlıklarının korunması için tahsis edilmesine ilişkin düzenlemedir. Tescilli yapıların yaşatılması amacıyla rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine KDV indirimi sağlanmakta, bu yapılar için çeşitli vergi ve harçlarda istisnalar getirilmektedir. Ayrıca, Toplu Konut Fonu’ndan verilecek kredilerin %10’unun kültürel varlıkların bakımı ve onarımı için kullanılması sağlanmaktadır.


Kültürel varlıklarımızın koruma, planlama, işletme ve tanıtım hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesini ve toplumun bu varlıklara sahip çıkmasını sağlamak amacıyla, yönetişim ve yerel sahiplik ilkesine uygun şekilde yeni yönetim modelleri geliştirilmektedir.


Bu kapsamda gerek UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmış yerler, gerekse diğer ören yerleri için alan yönetimi, müzeler için müze başkanı, müze müdürü, işletme müdürü ve müze kuruluna dayalı müze yönetimi ile anıt eserler için anıt eser kurulu oluşturulmaktadır.
Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2023
mesaj gönder

    Ana sayfa