Hızla büyüyen uluslar arası turizm pazarından daha fazla pay elde etmek için turist çeken ülkeler arasında rekabet giderek artIndir 0.94 Mb.
Sayfa18/54
Tarih09.02.2022
Büyüklüğü0.94 Mb.
#17
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54
Sayın Başkan
Sayın Milletvekilleri


Şimdi de, fikir - sanat eserleri ile telif hakları alanında Bakanlığımca gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek düzenlemeler hakkında bilgi sunmak istiyorum.

Fikri mülkiyet hakları alanının dinamik yapısı ve 1996 tarihli Telif Hakları Sözleşmesi ve İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi gibi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından koordine edilen uluslararası sözleşmeler ile AB müktesebatı, sektörel talepler dikkate alınarak, korsanlığın önlenmesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri mülkiyete konu ürünlerin kullanımına ilişkin üretici sektörleri temsil eden meslek birlikleri ile kullanıcılar arasında yaşanan sorunların giderilmesi maksadıyla Bakanlığımca hazırlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklik öngören 5101 sayılı Kanun 12.03.2004 tarihli ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Sözkonusu kanun uluslararası anlaşmalara ve yükümlülüklerimize tam uyumu içermesinin yanı sıra korsan faaliyetlerle mücadeleye yönelik etkin mekanizmalar ve tedbirler içermesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile fikri mülkiyete ilişkin mevzuatımız gelişmiş ülkelerin mevzuatları ile eş düzeye getirilmiştir.


Bu tarihe kadar uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle, ülkemizde korsanlık bir türlü önlenememiştir. Ancak 5101 sayılı kanun ile bu konuda önemli adımlar atılmış cezalar uygulanabilir düzeye çekilmiş ve sözkonusu cezaların ertelenemeyeceği ve paraya çevrilemeyeceği yönünde bir düzenlemeye gidilmiştir.


Ayrıca, yasa ile; 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (11) numaralı fıkrasına hüküm eklenmek suretiyle kayıt dışı ekonomi yaratılmasına sebep olan fikir ve sanat eserleri alanındaki korsan faaliyetlerin önlenebilmesi için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin sokakta satışının engellenmesi amaçlanmıştır.

3984 sayılı Kanunun 37 nci maddesi değiştirilerek, radyo-televizyon kuruluşlarınca yayınlanan ve/veya iletilen eser, icra, fonogram ve yapımların kullanımına ilişkin ödemelerin hüküm altına alınması amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile radyo-televizyon kuruluşlarının 5846 sayılı Kanun ile tanzim edilmiş hakları ihlal etmemek suretiyle yayıncılık yapmaları amaçlanmıştır.


5846 sayılı Kanun’un 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; korsan faaliyetlerle mücadelede etkinlik sağlamak amacıyla, haklara tecavüz oluşturması ihtimali halinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesinin yanı sıra 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümlerinin de uygulanması öngörülmüştür.


Ayrıca 5846 sayılı Kanuna eklenen, Ek 8 inci madde ile, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla veri tabanlarında “sui generis” korumanın sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Diğer yandan 5101 sayılı yasanın ilgili maddelerinde alt mevzuat olarak hazırlanması öngörülen, yönetmeliklere ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.
Bu anlamda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41 ve 43 üncü maddeleri çerçevesinde eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren “Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere teknolojik gelişmeler sonucu iletişim ve çoğaltım tekniklerinin kolaylaşması, bütün dünyada fikir ve sanat eserlerinin istenildiği miktarda ve sürede çoğaltılarak toplumun hizmetine sunulmasını mümkün kılarken, korsan faaliyetler olarak adlandırılan izinsiz çoğaltımların da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ülkemizde de sinema ve müzik eserleri ile süreli olmayan yayınların izinsiz çoğaltılmaları yoluyla gerçekleştirilen korsan faaliyetler son derece yaygındır.


Fikri mülkiyet haklarının yeterince korunamaması ülkemizin uluslararası alanda ciddi eleştirilmesine neden olmuştur. Örneğin; Dünya genelinde fikri mülkiyet kanunları ile korunan ürünlerin imalatını veya dağıtımını yapan 1100 kadar ABD’li firmayı bünyesinde bulunduran bir organizasyon olan IIPA (Intellectual Property Allience) her sene “Special 301” isimli bir değerlendirme raporu yayımlamaktadır.


“Special 301” raporu Amerikan ticaret hukukunun bir parçası olarak kabul edilmekte ve Amerikan ticaret partnerlerinin, kendi ülkelerinde fikri mülkiyet hakları alanında yeterli önlemler almayan veya Amerikan girişimciler için eşitlikçi bir pazar mekanizması oluşturmayı red eden ülkeleri tanımlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, Amerikan Ticari Temsilcileri Special 301 hükümleri altında “Öncelikli İzleme Listesi” ve “İzleme Listesi” oluşturmuştur.


Ticaret yapılan ülkelerden birisi “Öncelikli İzleme Listesi” veya “İzleme Listesi”ne alınmışsa, bu o ülkede telif haklarının korunması veya uygulanması veya fikri mülkiyete dayalı aktiviteleri gerçekleştiren kişilerin pazara girmesi konusunda bazı sorunlar olduğuna işaret eder. Bu şekilde sınıflanan ülke, kanunlarında Amerika tarafından önerilen gerekli düzenlemeleri yapmadığı için çift taraflı Amerikan ticari ambargoları ile karşılaşabilirler. Öncelikli İzleme Listesinde yer alan ülkeler yukarıda belirtilen alanlarda özellikle dikkat edilmesi gereken ülkelerdir. Ülkemiz 2004 yılı Special 301 raporunda tekrar öncelikli izleme listesine alınmıştır. Bunun en temel sebebi ülkemizdeki fikir ve sanat eserleri alanında görülen yüksek korsanlık düzeyidir. Bu bağlamda, fikri hak ihlalleri nedeniyle ulusal menfaatlerimiz zarar görmekte ve uluslararası düzeyde de ülkemizin avantajlı olduğu sektörlerde engellemelerle karşılaşılmaktadır.

Giderek organize hal aldığı görülen bu faaliyetlerle mücadelede etkin bir takip sisteminin oluşturulması bakımından 2001 yılından bu yana çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yürürlüğe giren 5101 sayılı Kanun ile, eser sahiplerini maddi ve manevi açıdan zarara uğratmanın yanı sıra kayıt-dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet vererek devletin büyük vergi kaçıran korsan faaliyetlere karşı mücadelede önemli adımlar atılmıştır.


Bu düzenleme ile ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlandığı kuşkusuzdur.


Tüm bu düzenlemeler neticesinde Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2004 tarihinden bu yana 68 ilde yapılan operasyonlarda toplam 1.048.832 adet CD, 365.231 VCD, 24.065 adet DVD, 35.008 adet kitap, 220 adet video kaset, 23.801 adet teyp kasedi, 93 adet bandrollü kitap ele geçirilmiştir.


Ülkemizde çok yaygın olan korsan faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi bakımından 5846 sayılı Kanunda öngörülen uygulamaların teknik ve uzman kadroya sahip bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluk arzetmektedir. Bu bağlamda; gerekli yasal düzenlemeleri yürütmek, fikri mülkiyet hakları alanında kuralları etkin bir şekilde uygulamak ve bu haklarla ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere, fikri mülkiyet hakları alanında kurumsal bir yapılanma gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Orta vadede öngörülen bu hedefin gerçekleştirilmesi ile mevcut kurumsal yapıdan kaynaklanan sorunlar ve aksaklıkların aşılaması mümkün olacaktır.

Özellikle 5101 sayılı yasanın kabulünden sonra oluşturulması planlanan fikir ve sanat eseri üreten, satan, çoğaltan yerlerin sertifikalandırılması, zorunlu ve gönüllü kayıt-tescil gibi uygulamaların başlatılabilmesi ve etkin bir biçimde uygulanabilmesi için bu sistemleri taşıyabilecek kurumsal altyapının oluşturulması kaçınılmazdır. Dünyanın diğer tüm gelişmiş ülkelerinde fikri mülkiyet haklarının korunması anlamında etkin bir sistem meydana getirilebilmesi için ayrı kurumsal yapılanmalar oluşturulmuştur.


Bu tip bir yapılanma Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde fikri mülkiyet hakları sisteminin güçlendirilmesi ile yakından ilgili olduğu kadar fikir ve sanat eseri üretimi yapan ilgili sektörlerin gelişmesine, korsanlıkla mücadele ve eser sahipliklerinin belirlenmesi gibi alanlarda da büyük katkı sağlayacaktır.
Indir 0.94 Mb.

Arkadaşlarınla ​​paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54
Veritabanı telif hakkı ile korunan ©dosyalar.org 2022
mesaj gönder

    Ana sayfa